naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > EU u fokusu
Europski socijalni model u budućnosti

Europski parlament usvojio je na vlastitu inicijativu izvješće o budućnosti europskog socijalnog modela. Izvješće podržava koncept Europskog socijalnog modela koji odražava zajedničke vrijednosti koje su implementirane na različite načine u državama članicama Europske unije. U izvješću se ujedno ističe potreba za što hitnijom reformom modela kako bi se on očuvao u budućnosti.

Europski socijalni model odražava zajedničke vrijednosti koje se zasnivaju na očuvanju mira, socijalne pravde, ravnopravnosti, solidarnosti, promicanja slobode i demokracije i poštivanja ljudskih prava. U izvješću se ističe kako se ispravno vođena socijalna politika ne može smatrati kao trošak, već kao pozitivan čimbenik gospodarskog rasta Europske unije. Iako države članice imaju različite socijalne sustave, njihov zajednički cilj je postizanje ravnoteže između ekonomskog rasta i socijalne solidarnosti te Europski socijalni model odražava jedinstvo vrijednosti u različitim socijalnim sustavima zemalja članica EU-a.

Međutim, u izvješću europarlamentaraca se ističe kako se gospodarski i socijalni sustavi moraju reformirati u onim područjima gdje ne zadovoljavaju kriterije efikasnosti i socijalno održivog razvoja te gdje se ne suočavaju sa izazovima demografskih promjena, globalizacije i informatičko-tehnološke revolucije.

Europski parlament također poziva Europsku komisiju i Vijeće da poštuju zamišljeni istostranični trokut Lisabonske strategije odnosno da razviju pristup koji bolje dovodi u ravnotežu ekonomsku koordinaciju s jedne strane te zapošljavanje i socijalnu zaštitu s druge strane. Iako su mnoge članice Europske unije daleko od postizanja ciljeva Lisabonske strategije, povećanje stope zaposlenosti, naročito žena i mladih ljudi, ulaganje u istraživanje i razvoj, zaštita djece i cijeloživotno  obrazovanje, zajednički su ciljevi svih zemalja EU.

Komisija se također poziva da poduzme daljnje inicijative kako bi se postigla puna uspostava jedinstvenog tržišta koje uključuje socijalne, potrošačke i ekološke standarde. Parlament poziva države članice da prihvate sistem 'flexicurity'  (prilagodljivosti i sigurnosti).

Zastupnici Europskog parlamenta podsjećaju kako svaka reforma socijalnog sustava treba uključiti što širi spektar sudionika, naročito socijalne partnere i civilno društvo.  

 

Više o tome: