naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > EU u fokusu
Zelena knjiga o energetskoj učinkovitosti

(28. 10. 2005.) Učinkovitim korištenjem energije, prema procjenama Komisije, mogle bi se do 2020. godine postići uštede energije koje su jednake sadašnjoj potrošnji Njemačke i Finske, tj. oko 20% sadašnje ukupne potrošnje. Procjenjuje se da bi investicije u opremu za učinkovito korištenje energije (umjesto potrošnje za uvoz ugljikovodika) pomogle stvaranju oko milijun radnih mjesta i smanjile energetsku ovisnost te time povećale sigurnost opskrbe energijom u Europi.

No iako postoji znatan potencijal za povećanje energetske učinkovitosti, to iziskuje znatne investicije. Stoga su neka od ključnih pitanja otvorena Zelenom knjigom vezana uz financiranje i razvoj energetski učinkovitih tehnologija te za povezivanje konkretnih mjera s glavnim ciljevima politika EU, kao što su Lisabonska strategija (za konkurentnost i rast), Protokol iz Kyota i slično.

Ta pitanja obuhvaćaju, primjerice, sljedeće:

 • Kako da Komisija potakne investicije u energetski učinkovite tehnologije?
 • Može li se potpora istraživanjima bolje usmjeriti?
 • Može li (i kako) politika trgovanja emisijama promicati energetsku učinkovitost?
 • Kako povezati konkurentnost i promicanje energetski učinkovitih tehnologija?
 • Treba li više upotrebljavati instrumente fiskalne politike za promicanje energetske učinkovitosti?
 • Kako ih primijeniti a da se ne poveća ukupno porezno opterećenje?
 • Kako osigurati da zagađivač plaća?
 • Mogu li se pravila za pružanje državne pomoći definirati tako da potiču ekološke inovacije i povećanje produktivnosti?
 • Moraju li javne ustanove uzimati u obzir energetsku učinkovitost pri javnim nabavama?
 • Kako poboljšati korištenje fondova za energetsku učinkovitost na međunarodnoj, EU, nacionalnoj te regionalnoj i lokalnoj razini?
 • Do koje se mjere moraju propisati obveze energetske učinkovitosti (npr. u zgradama) da se osigura primjena direktiva?
 • Kako potaknuti provedbu mjera energetske učinkovitosti u unajmljenim prostorima?
 • Kako povećati učinkovitost propisa o energetskoj učinkovitosti?
 • Kako povećati učinkovitost vozila i u kojoj mjeri propisati zahtjeve za energetsku učinkovitost vozila?
 • Kakve trebaju biti informativne kampanje o energetskoj učinkovitosti?
 • Kako potaknuti da opskrba energijom (struja/plin) bude usluga, a ne prodaja energije? Drugim riječima, kako da, da osim ekonomskog interesa za prodaju što većih količina energije, postoji interes opskrbe da promiče učinkovito korištenje?
 • Treba li uvesti certifikate energetske učinkovitosti na razini EU?
 • Treba li EU pregovarati o carinskim ili necarinskim povlasticama za trgovinu energetski učinkovitim proizvodima u sklopu WTO-a?

Preliminarne rezultate javne rasprave i plan djelovanja za 2006. godinu Komisija će predstaviti Vijeću u prosincu 2005. (A. Boromisa)

Više o tome:

Web stranice:

 • Europska komisija: Opća uprava za energiju i promet: Zelena knjiga o energetskoj učinkovitosti
 • Zajednički istraživački centar: EU Stand-by Initiative

Priopćenja za javnost:

 • Europska komisija: Opća uprava za tisak i informiranje:
  • Europe could save 20% of its energy by 2020, MEMO/05/216, 22. 6. 2005.
  • Energy Efficiency – what can I do?, MEMO/05/218, 22. 6. 2005.

Pripremni dokumenti Komisije: