naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > EU u fokusu
Europska agencija za okoliš objavila Tehnički izvještaj o integraciji politika zaštite okoliša u Europi

Sve politike EU morale bi uključivati i komponentu kojom se vodi računa o zaštiti okoliša (članak 6. Ugovora o EZ-u), a proces koji bi morao omogućiti da se ona uzima u obzir pri definiranju politika naziva se integracija politike zaštite okoliša ( Environmental policy integration – EPI).

Većina država članica napredovala je u integriranju politika zaštite okoliša u politike važne za postizanje održivog razvoja te usvojila strategije održivog razvoja. Institucionalni napredak očituje se u napuštanju pristupa koji je uključivao posebna ministarstva za zaštitu okoliša u većini članica, prema razvoju pristupa prema kojem su odjeli za zaštitu okoliša sastavni dijelovi svakog ministarstva. Europska agencija za okoliš ocjenjuje da su Norveška, Danska i Velika Britanija najviše napredovale u razvoju proračuna i dobre prakse, a Velika Britanija i Portugal prednjače u uvođenju ekoloških revizija nekih sektorskih politika.


Različiti su instrumenti provedbe politike integracije zaštite okoliša. Najčešće se primjenjuju ekološki standardi, a uz njih su najpopularniji programi prostornog planiranja, istraživački programi, uvođenje ekoloških poreza i drugi tržišni pristupi. Razvijaju se posebni sektorski indikatori vezani uz promet, energetiku, poljoprivredu i ribarstvo.

Važni dokumenti EU sadržavaju odredbe o integraciji politika zaštite okoliša (npr. Ugovor o EZ-u, Šesti okvirni akcijski program, Kardifski proces, Strategije održivog razvoja, a neizravno i Bijela knjiga o upravljanju i Lisabonski proces). Međutim, te odredbe nisu uvijek usklađene ni provedbeno dovoljno jasne. Ipak, u institucijama EU postupno se uklanjaju administrativne zapreke integraciji politika zaštite okoliša, pri čemu je važno istaknuti višegodišnje planiranje proračuna i ex ante procjene važnijih dokumenata Komisije.

U Izvještaju se predlažu i kriteriji za procjenu uspješnosti EPI-ja, koji uz općenite (npr. politička volja) sadrži i konkretnije sektorske indikatore. (A. B.)


Više o tome:

  • Europska agencija za okoliš – EEA: Environmental policy integration in Europe - Technical report No 2/2005, Luxembourg, 27. 5. 2005.