naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > EU u fokusu
Direktiva o uslugama

Vijeće ministara, na sastanku održanom početkom ožujka (Competitiveness Council, 2645th meeting, 7. 3. 2005.), nije prihvatilo ključne odredbe prijedloga buduće direktive o uslugama, koji je iznijela Komisija. Valja istaknuti da se prema amandmanima Vijeća u uslužnom sektoru do daljnjega odgađa primjena "principa države podrijetla". Naime, od pružatelja usluga zahtijeva se poštivanje propisa države domaćina (host country) u pogledu ugovornih i radnopravnih odnosa, te zaštite potrošača i okoliša. Osim toga, sekori koji pružaju prometne i komunikacijske usluge ili se bave opskrbom energijom, mogu biti isključeni iz područja primjene nove direktive ako se ocijeni da je to u javnom interesu.

Valja podsjetiti da je Komisija u listopadu 1999. godine predstavila Strategiju unutarnjeg tržišta za usluge (The Strategy for Europe's Internal Market, COM(99) 464, 5. 10. 1999.), a u siječnju 2004. objavljen je nacrt tzv. Bolkesteinove direktive (Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on services in the internal market, COM(2004) 2 final, 5. 3. 2004.). Direktivom se želi pridonijeti uklanjanju preostalih zapreka, a Komisija je u tom smislu istaknula sedam ključnih elemenata. Prvo, treba jasno i ujednačeno regulirati širok spektar usluga, umjesto postojećih specifičnih pravila koja su previše složena za provedbu. Drugo, važno je pojednostavniti administrativne procedure za pružanje usluga preko granica. Treće, Komisija se nada da će države članice poštivati sudsku praksu Europskoga suda i iskorijeniti zastarjela nezakonita ograničenja te izbjeći nepotrebne sudske postupke. Četvrto, umjesto propisivanja iscrpne harmonizacije Komisija poziva države članice da preispitaju i objave popise restrikcija koje smatraju opravdanima. Peto, direktivom o uslugama želi se potaknuti razmjena informacija između davatelja usluga i korisnika te između nadležnih vlasti država članica. Šesto, treba ojačati uzajamno povjerenje boljim nadzorom poštivanja pravila o podijetlu što bi olakšalo primjenu "principa države podrijetla" pa bi bez dodatnih birokratskih zahtjeva usluga mogla biti pružena bilo gdje na unutarnjem tržištu. Na kraju, prvi se put jasno navode prava korisnika usluga u kontekstu diskriminacije s kojom se susreću kao kupci, turisti ili pacijenti koji traže usluge u drugim državama članicama.

Više o tome:

  • Europska komisija: Unutarnje tržište: Strategija unutarnjeg tržišta
  • Vijeće EU: Vijeće za konkurentnost (Unutarnje tržište, industrija, istraživanje), priopćenja i zaključci