naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > Hrvatska i EU > HR-EU: aktualno
Program Kultura 2007-2013

Program Kultura 2007-2013 okvirni je program Europske zajednice za razdoblje od 2007.-2013. godine, čija je provedba započela 1. siječnja 2007. godine. Program pripada trećoj generaciji programa namijenjenih projektima u području kulture i zamjenjuje program Kultura 2000.

Opći cilj ovog programa je stvaranje zajedničkog europskog kulturnog prostora kroz aktivnosti europske kulturne suradnje, a s ciljem unapređivanja europskog državljanstva. Program se temelji na tri programska prioriteta: transnacionalnoj mobilnosti umjetnika, transnacionalnoj mobilnosti kulturnih i umjetničkih djela te međukulturnom dijalogu. Za provedbu programa nadležna je Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) Europske komisije na europskoj razini

Od 4. svibnja 2007. godine, Hrvatska je postala punopravna članica Programa, potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu Kultura 2007 – 2013 (vidi: NN-MU 7/07).

Kulturna kontaktna točka (KKT)/Cultural Contact Point (CCP) je odjel osnovan pri Upravi za međunarodnu kulturnu suradnju Ministarstva kulture i zadužen je za provedbu programa Kultura 2007 – 2013 Europske unije u Hrvatskoj. Odjel obavlja poslove promicanja programa i sudjelovanja hrvatskih predstavnika u spomenutom programu.

Izjava o europskoj strategiji za kulturu u globaliziranom svijetu -  Europska komisija je 11. svibnja 2007. godine usvojila političku izjavu o ulozi kulture u globaliziranom svijetu u kojoj se prvi put razrađuje europska kulturna strategija. Dokument potvrđuje da kultura ima središnju ulogu u procesu europske integracije te predlaže kulturnu strategiju za Europu te za njene odnose s trećim zemljama. Nova politika nazvana "Europska strategija za kulturu u globaliziranom svijetu" objašnjava na koje sve načine EU podupire kulturu.

Dokument navodi tri važna cilja koji čine kulturnu strategiju za europske institucije, države članice i kulturni i kreativni sektor, a to su promicanje kulturne različitosti i međukulturnog dijaloga, promicanje kulture kao katalizatora kreativnosti u okviru Lisabonske strategije te promicanje kulture kao vitalnog elementa u međunarodnim odnosima Europske unije.

Dokument također ističe vanjsku dimenziju europske kulture, priznaje da je potrebno da europska strategija kulture bude otvorena prema različitostima unutar Europe, ali istovremeno i prema svjetskim različitostima.

 

Više o tome:

  • Europska komisija: First-ever European strategy for culture: contributing to economic growth and intercultural understanding