naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > EU u fokusu
Zakonodavstvo o jednakosti spolova - novi izvještaj

Zakonodavstva Europske unije treba zaštitit radnika od diskriminacije na temelju spola i jasnije definirat diskriminaciju, navodi se u izvješću Europska komisija koje je usvojeno 29. srpnja 2009. Implementacija Direktive 2002/73/EC je općenito bila zadovoljavajuća, iako sve zemlje nisu još donjela svoja pravila u skladu sa zahtjevima Europske unije. Izvještaj identificira glavne probleme i dobre prakse u provedbi Direktive, koji ima za cilj promovirati jednak odnos sa muškarcima i ženama prilikom zapošljavanja, strukovnu izobrazbu i radne uvjete.

"S obzirom na stalnu nejednakost i diskriminacije na temelju spola, bitno je da se relevantno europsko i nacionalno zakonodavstvo pažljivo implementira i provode", rekao je Vladimír Špidla, Povjerenik za zapošljavanje, socijalna pitanja i jednake mogućnosti. " Sudjelovanje svih zainteresiranih strana vlasti, socijalnih partneria, nevladinih organizacija, tijela i društva u širem smislu – je neophodno za iskorjenjivanje diskriminacije predviđeno ovom Direktivom. U sadašnjoj gospodarskoj situaciji je više nego ikad važno da se koriste sve raspoloživi ljudski potencijali u društvu."

Današnji izvještaj ima za cilj praćenje  kako države članice implementiraju ključne odredbe Direktive 2002/73/EC, s ciljem identificiranja glavnih problema i dobrih praksi. Napredak u provedbi smjernica opisan je kao zadovoljavajući, ali isto tako privlači pažnju na činjenicu da je Komisija morala poduzeti akcije protiv nekih nacionalnih vlada koje još nisu donjele svoje zakone i procedure u skladu s Direktivom. U izvještaju se također fokusiralo na izvršenje obveza iz Direktive, ukazujući na činjenicu da žrtve diskriminacije se rijetko koriste tradicionalnim parnicama.

Nacionalna tijela imaju ključnu ulogu u ravnopravnosti, navodi se u izvješću, osobito u pružanju pomoći žrtvama diskriminacije, pretpostavlja se da će žrtve postati dio te organizacije prije nego što će se upustiti u sudski proces.
Direktive 2002/73/EC je nadopunjena direktiva koja datira iz 1976 (76/207/EEC)  a 5. listopad 2002. je stupila na snagu. Države članice su je do 5. Listopad 2005. trebale uvesti u svoj nacionalni pravni sustav.
Direktiva 2002/73/EC EC moderniziran zakon o ravnopravnosti spolova na nekoliko načina: ona širi opseg zaštite koju zabranjuju diskriminaciju u pristupu zapošljavanja i članstva u profesionalnim organizacijama i jasnije definirane razne vrste diskriminacije (izravne i neizravne diskriminaciju, uznemiravanje i seksualno uznemiravanje) i odstupanja od principa jednakog tretmana su jasno definirana. Po prvi put, Europska komisija zakonom zabranjuje seksualno uznemiravanje u Direktivi.

Direktive također štiti radnice koji su trudne ili su na porodiljskom dopustu - žena imaju pravo povratka na poslove prije korištenja toga prava, a ako je prestala potreba za obavljanjem tih poslova, poslodavac je dužan ponuditi sklapanje ugovora o radu za obavljanje drugih odgovarajućih poslova.

Osim toga, Direktive potiče socijalni dijalog i dijalog sa nevladinim organizacijama o pitanjima jednakog tretmana.
 

Više o tome:

  • Rapid: EU gender legislation has helped tackle workplace discrimination – new report
  • Europska komisija: Report - On the implementation of the principle of equal treatment for men and women
  • Rapid: Directive on equal treatment for men and women in employment