naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > Hrvatska i EU > HR-EU: aktualno
Predavanje 'Strukturni fondovi, instrumenti za regionalni razvoj'

Institut za međunarodne odnose (IMO), Veleposlanstvo Francuske  u Hrvatskoj, uz potporu Udruge Alumni Europskih studija (ALES) te Delegacije Europske unije je organiziralo predavanje na temu strukturnih fondova kao instrumenata za regionalni razvoj. Predavanje je održano u EU Info centru Delegacije Europske unije od strane gospodina Vincent Le Dolleya, savjetnika za regionalni razvoj i europsku politiku u DATAR-u, francuskoj međuresornoj agenciji za regionalni razvoj. Ovo je bilo prvo predavanje u sklopu šireg ciklusa predavanja koje će se održati tijekom 2010. godine u sklopu projekta „Francuska/Hrvatska: partnerstvo za europske integracije“, kojeg organiziraju gore navedene četiri partnerske institucije.

Skup je moderirao gospodin Igor Vidačak, predstojnik Ureda za udruge Vlade RH, a predavanju su prethodili tri pozdravna govora. Gospodin David Hudson, predstavnik delegacije Europske unije u RH je pozdravio ovo predavanje i prenošenje francuskih iskustava jer su područja strukturnih fondova od velike važnost za razvoj u Hrvatskoj. To je naročito bitno u trenutku kada Hrvatska završava svoje pristupne pregovore s Unijom te treba dodatno ojačati instrumente i mehanizme za korištenje fondova. Francuski veleposlanik, njegova ekscelencija Jérôme Pasquier je potvrdio važnost strukturnih fondova jer će ulaskom u EU Hrvatska moći koristiti milijardu eura sredstava što je čak sedam puta više od sredstava koja su trenutno na raspolaganju u okviru IPA programa. Dr. Višnja Samardžija, voditeljica Odjela za europske integracije u IMO-u je istakla komunikacijski aspekt ovakvih događanja kojima je glavni cilj podići društvenu svijesti o važnosti i koristima članstva u Europskoj uniji za Hrvatsku. To je naročito važno u svjetlu prisutnog euroskepticizma u Hrvatskoj stoga je nužno stvoriti prostor za debatu i bolje razumijevanje aspekata hrvatskog članstva u Uniji čemu ova serija predavanja može značajno pridonijeti.

Gospodin Vincent Le Dolley, savjetnik za regionalni razvoj i europsku politiku u DATAR-u je u svom predavanju istaknuo dostignuća i specifičnosti francuske regionalne politike u kojoj središnja uloga pripada DATAR-u. To je vladina agencija za regionalni razvoj koja je izravno podređena francuskom premijeru, a ima oblik međuresornog tijela koje usklađuje regionalne aspekte svih politika u Francuskoj. Gospodin Le Dolley je pritom istaknuo suštinsku povezanost između francuske regionalne politike i regionalne politike Europske unije na čemu je u posljednjih pet godina DATAR intenzivno radio.

Francuska regionalna politika se u velikoj mjeri oslanja na načela Lisabonske Strategije koja smjera održivom gospodarskom razvoju temeljenom na ulaganju u istraživanje i razvoj, inovativnosti, poticanju konkurentnosti te stvaranju društva znanja. Ipak, uz europsku i nacionalnu dimenziju, Francuska snažno ističe i regionalnu/lokalnu dimenziju koja mora biti komplementarna prethodnim dimenzijama jer samo zajednička sinergija jamči ostvarivanje ciljeva. Upravo zbog toga DATAR ističe horizontalni pristup u kojoj on služi poput pivota koji potiče, vodi i koordinira aktivnosti i politike ministarstava, a koje su vezane uz cjelokupni razvoj na  regionalnog razini. U tome on približava lokalnu i regionalnu zajednicu nacionalnoj razini jer je za uspjeh ostalih ciljeva francuskog strateškog okvira poput poticanja poduzetništva, društvene uključenosti i socijalne održivosti, od presudne važnosti aktivno uključenje lokalnih partnera. DATAR stoga omogućava postojanje platformi za razmjenu iskustva i znanja jer samo usklađivanja ciljeva i resursa na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini omogućuje ostvarivanje integriranog razvoja koji je temeljna misao francuske regionalne politike. Da bi se dobio uvid u način rada DATAR-a, istaknuti su primjeri u kojima je on provodio projekte država i regija u kojima se poticala međudržavna i prekogranična regionalna suradnja u Europi, ali je isto tako bio uključen u razvojne programe unutar samo jednog grada.  

Drugi važan doprinos DATAR-a kojeg je gospodin Le Dolley istaknuo se tiče praktičnih vještina i metoda koje su jedinice lokalne samouprave usvojile, a koje su im u mnogo čemu pomogle da postanu relevantni partneri i da aktivno sudjeluju u razvojnim aktivnostima. Pri tome je ključna bila mentorska uloga DATAR-a jer on ima program trajne evaluacije kao upravljački instrument koji omogućuje učinkovito praćenje i pomoć partnerima u razvojnim procesima i politikama. Upravo je aktivnije uključenje  lokalnih razina vlasti te poboljšanje njihovih institucionalnih i administrativnih kapaciteta važno za ostvarivanje cjelokupne agenda DATAR-a, a ona uz održivi razvoj i gospodarski rast, veliku pažnju posvećuje i trećoj dimenziji, pitanjima solidarnosti i socijalnog uključenja. Pri tome je Le Dolley citirao izjavu Jacquesa Delorsa o važnosti integracije, konkurentnosti, ali i solidarnosti jer se potonja dimenzija ne smije zanemariti. Upravo je DATAR važan zbog toga jer on ostvaruje dobru perspektivu za razvoj i uključenje stvaranjem regionalnih mreža u kojoj je cilj integrirati što veći broj aktera i povezati ih sa nacionalnom i EU razinom.

Pitanje strukturnih fondova se provlači i inherentno je povezano sa regionalnom politikom i razvojnim procesima. Njihovo je korištenje u Francuskoj vezano uz postojanje jasnog strateškog okvira za razvoj kakvog Francuska ima te uz ostvarivanje institucionalnih pretpostavki i instrumenata koji omogućuju efikasnu i brzu alokaciju resursa, a DATAR je upravo takav primjer. Njegova važnost se ogleda i u činjenici da on nije samo provedbeni subjekt nego je prije svega tijelo koje proaktivno promišlja budućnost te upravlja razvojnim procesima. Kao takvo on je od strateškog interesa za francuski gospodarski i društveni razvoj, stoga ima značajno mjesto u francuskom političkom sustavu. Naime, on uživa izravnu podršku od predsjednika vlade te ustanovljava višegodišnje razvojne programe u trajanju od 7 godina što mu daje pregovaračku moć u odnosu prema resornim ministarstvima koji tako svoje planove moraju usklađivati sa višegodišnjim razvojnim ciklusima DATAR-a.

Predavanju gospodina Le Dolleya je uslijedio komentar stručnjaka za regionalnu politiku sa Instituta za međunarodne odnose, dr. Jakše Puljiza. On je iznio analizu razvoja hrvatske regionalne politike koja se ipak nakon niza propuštenih prilika za jače profiliranje kreće u boljem smjeru. Razlog tome je donošenje zakona o regionalnom razvoju u prosincu 2009. godine kojim se po prvi put u regionalnu politiku uvodi višegodišnje planiranje i institucionalizira princip partnerstva. Institucionalizacija partnerstva je jako bitna jer ona pretpostavlja uključenost ključnih aktera na regionalnoj razini u proces oblikovanja politike. To znači da bi stručnjaci, predstavnici vlasti,  poslovne zajednice, civilnog sektora bili uključeni u oblikovanje agende s kojom bi zajednički nastupili prema nacionalnoj razini. Takav iskorak je svakako ohrabrujući jer on otvara prostor istinskom promišljanju razvoja na regionalnoj razini. On bi također trebao dovesti i do promjene u općenitom vođenju nacionalne razvojne politike, a u kojoj bi jedna od bitnih stavki trebalo biti strateško planiranje na cikluse od 7 godina i duže. Ipak, dr. Puljiz je istaknuo da je u međuvremenu nužno donijeti niz podzakonskih akata i  ojačati institucionalni okvir jer su oni pretpostavke punoj implementaciji zakona o regionalnom razvoju. Također, novi modus operandi kakav državna uprava mora usvojiti kao preduvjet regionalnom razvoju jest uspješna međuresorna suradnja te dugogodišnje planiranje troškova ministarstava što predstavlja izazov ustaljenom obrascu alokacije resursa koji nije primarno vođen dugoročnim razvojnim okvirima. Dr. Puljiz je ponovio važnost razvojne konvergencije regija i nadu da će korištenje strukturnih fondova dovesti do smanjenja regionalnih razlika u Hrvatskoj koje su trenutno jedne od najvećih u Europi. Naime, postoji opasnost da će proces približavanja Uniji dodatno produbiti jaz između razvijenih i nerazvijenih regija u Hrvatskoj. Ukoliko se  je taj scenarij želi izbjeći potreban je jači angažman regionalne i lokalne uprave, ali i intenzivnija razmjena iskustava i suradnje sa europskim partnerima kao što je Francuska da se analiziraju i primjene neki od modela rješavanja problema.

Nakon predavanja o DATAR-u te komentara o hrvatskoj regionalnoj politici, uslijedila je diskusija u kojoj su se sudionici dotakli pitanja reformi i unaprijeđenja regionalne uprave i samouprave u Hrvatskoj, ali i nužnosti bolje komunikacijske strategije u Hrvatskoj o ulozi i mogućnostima koje fondovi Europske unije pružaju. Savjet predstavnika DATAR-a jest da komunikacijska dimenzija treba biti više humana i bliža krajnjim korisnicima, a to su prije svega tijela lokalne vlasti i poduzetnici. Naime, umjesto tehnokratskog pristupa i naglaska na tehničke detalje, krajnjim korisnicima treba jednostavno objasniti razvojne mogućnosti koje fondovi donose. Takav princip bi trebao potaknuti entuzijazam i pozitivan stav jer su fondovi primarno i namijenjeni malom i srednjem poduzetništvu koji opet djeluju u određenom regionalnom okruženju. Upravo se tu ponovo ističe važnost lokalnih razina vlasti koje moraju imati dugoročni plan razvoja i surađivati sa privatnim sektorom. Time bi se realiziralo i načelo kohezijske politike jer ona ne smjera samo ujednačenom regionalnom razvoju, nego je njezina glavna poanta maksimalno iskorištavanje pretpostavki razvoja, a u čemu fondovi EU-a imaju vitalnu ulogu.

 

Saša Čvrljak