naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > EU u fokusu
Integracija financijskih tržišta

Europska komisija predstavila je 5. prosinca 2005. godine svoju novu strategiju u području financijskih usluga objavljenu pod naslovom Bijela knjiga o financijskim uslugama  od 2005. do 2010. godine. Njome su definirane ključne aktivnosti koje će se provoditi idućih pet godina. Iako je velik napredak postignut provedbom Akcijskog plana za financijske usluge (Financial Services Action Plan – FSAP), Komisija je zaključila da industrija financijskih usluga (bankarstvo, osiguranje, vrijednosni papiri, upravljanje imovinom) još ima velike neiskorištene potencijale za gospodarski rast i zapošljavanje. Upravo stoga nova strategija istražuje načine za učinkovito ostvarivanje daljnjih koristi od financijske integracije, kako za industriju tako i za potrošače. U tom je smislu glavni prioritet dinamička konsolidacija napretka i osiguranje implementacije postojećih pravila. Drugi prioritet je uvođenje boljih regulatornih načela u ukupno kreiranje općih politika, a treći unapređenje supervizorske konvergencije. Četvrti prioritet je poticanje konkurencije između pružatelja financijskih usluga, posebno na maloprodajnim tržištima. Peti je širenje vanjskih utjecaja Unije u području globalizacije tržišta kapitala. 

Naime, poznato je da se vrijednost štednje i mirovina, troškovi kredita i kapitala u konačnici određuju na financijskim tržištima. Efikasna, likvidna i dinamična financijska tržišta osiguravaju najefikasniju alokaciju kapitala i usluga u europskom gospodarstvu. Dakle, ekonomske koristi integracije financijskih tržišta u Europskoj uniji nisu upitne, kao što je navedeno i u Lisabonskoj strategiji, a integriranje financijskih usluga sve se više prepoznaje kao ključno područje za jačanje gospodarskog rasta u Europskoj uniji. 

U posljednjih šest godina jedno od najvažnijih postignuća upravo je napredak postignut u području uspostavljanja integriranog, otvorenog, konkurentnog i učinkovitog financijskog tržišta, a ove godine zakonodavna faza Akcijskog plana. U tom kontekstu FSAP je bio prioritetna politika EU od donošenja 1999. godine, a ključni politički i zakonodavni sporazumi postignuti su u području računovodstva, revizije, integriteta, korporativnog upravljanja, prospektusa, transparentnosti, investicijskih usluga, investicijskih fondova, marketinga, intermedijacije, kapitalnih zahtjeva, mirovina i reosiguranja. Potrebno je istaknuti da su mjere predviđene FSAP-om usvojene prema predviđenoj vremenskoj dinamici i sada preostaje njihova provedba.  

Iako nova strategija ne predviđa mnogo novosti u zakonodavnom smislu, zacrtani je program vrlo ambiciozan. Naime, provedba dinamičke konsolidacije zahtjevan je i vrlo ambiciozan zadatak, koji će iziskivati velike napore i sredstva svih uključenih subjekata: regulatora, supervizora i industrije. Kako bi se osiguralo učinkovito funkcioniranje financijskih tržišta, regulatorne i supervizorske mehanizme treba ojačati i udružiti u državama članicama te ispuniti uvjete za unapređenje prekogranične konsolidacije u Uniji. 

Iako je znatan napredak postignut na tržištima na kojima se javljaju poduzetnici, maloprodajna tržišta na kojima se financijske usluge nude potrošačima i dalje su izrazito fragmentirana. Stoga će naglasak aktivnosti biti na uklanjanje zapreka prekograničnom korištenju bankovnih računa i potrebi za unapređenjem regulatornog okvira u području kreditnih intermedijata. Komisija se u tom smislu slaže da su važne implicitne zapreke integriranju maloprodajnih tržišta financijskih usluga. Integracija takvih tržišta vrlo je kompleksna i zahtjevna. Karakteristike proizvoda, distribucijski kanali, zaštita potrošača, obvezno pravo, razlike u potrošačkoj kulturi te druge ekonomske i strukturne činjenice, igraju važnu ulogu i u maloprodajnom području te rezultiraju znatnom kompleksnošću prekogranične ponude.  

Osim toga, Komisija je svjesna povećane potrebe neposrednog uključivanja građana u financijska pitanja, djelomično uvjetovane postupnom disintermedijacijom javnog sektora u pogledu financiranja nekih aspekata socijalnog sustava. Kako bi se promoviralo utemeljene investicijske izbore, npr. za mirovine, ključno je povećati transparentnost i usporedivost proizvoda te pomoći potrošačima da razumiju financijske proizvode. Iako obrazovanje potrošača spada u domenu odgovornosti država članica, Komisija namjerava potaknuti sveeuropsku razmjenu iskustava u području financijskog obrazovanja, potrošačke pismenosti i dobrih praksi. 

U pogledu buduće supervizorske strukture u Uniji Komisija želi ostvariti sve potencijale Lamfalussyjeva procesa. Supervizorski odbori za bankarstvo i osiguranje počeli su raditi početkom 2004. godine i Komisija smatra da treba i dalje raditi na povezivanju nacionalnih supervizorskih mehanizama država članica. Stoga će biti nužna daljnja konvergencija supervizorskih praksi, a postojeće dupliciranje zahtjeva za izvješavanjem supervizora namjerava se ukoniti do 2008. godine.

Bijela knjiga samo spominje upravljanje imovinom i hipotekarno kreditiranje, bez izričitog navođenja planiranih aktivnosti. Naime, inicijative poduzete u tim područjima izvrsno su napredovale i ne treba ih posebno dorađivati. Komisija je u srpnju 2005. godine objavila Zelenu knjigu o unapređenju okvira za investicijske fondove, kojom se daju ocjene postojećeg okvira za UCITS u svjetlu razvoja fondovske industrije. Usvojena stajališta Komisija će, po završetku rasprave, objaviti u Bijeloj knjizi, koja se očekuje u drugoj polovici 2006. godine. 

Osim toga za daljnju integraciju financijskih tržišta, važna su i druga hozontalna i komplementarna područja (korporativno upravljanje, reforma trgovačkog prava, računovodstvo i revizija) u smislu izgradnje povjerenja i transparentnosti na europskim financijskim tržištima. No, Bijela se knjiga tim pitanjima ne bavi.

 Što se tiče aktivnosti predviđenih Bijelom knjigom o novoj strategiji treba napomenuti da će o provedbi Komisija redovito objavljivati izvješća, kao i u sučaju provedbe Akcijskog plana za financijske usluge (FSAP).