naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > Hrvatska i EU > HR-EU: aktualno
Eksplanatorni screening: Ekonomska i monetarna unija

Eksplanatorna faza analitičkog pregleda zakonodavstva (screening) za poglavlje Ekonomska i monetarna unija (Poglavlje 17) održana je 16. i 17. veljače u Bruxellesu.

Specifičnost poglavlja ekonomske i monetarne politika jest u tome što je ono uglavnom uređeno uredbama, a ne direktivama. Uredbe se primjenjuju izravno u zemljama članicama i ne moraju se prenositi u nacionalno zakonodavstvo, dok direktive definiraju cilj koji se želi postići, a na državama članicama je da to samostalno zakonski urede.

Iz toga proizlazi da Hrvatska u ovom poglavlju neće morati usvajati dobar dio acquisa, nego će se početi primjenjivati s danom ulaska u članstvo. Međutim, potrebno je osigurati sve zakonske i administrativne pretpostavke da bi se te uredbe mogle početi primjenjivati s danom ulaska u članstvo.

Acquis communautaire u ovom području obuhvaća posebna pravila koja zahtijevaju da središnje banke država članica budu neovisne, zabranjuju da središnje banke izravno financiraju javni sektor i da javni sektor ima povlašten pristup financijskim institucijama. 

Nakon pristupanja, od novih se država članica očekuje da koordiniraju svoje ekonomske politike s politikama EU-a, a podlijegat će odredbama Pakta o stabilnosti i rastu i Statutu Europskog sustava središnjih banaka. Također su obvezne pridržavati se kriterija utvrđenih  (osnivačkim) Ugovorom kako bi mogle uvesti euro nakon što za to ispune uvjete.

Do uvođenja eura Hrvatska će, kao i nove države članice, sudjelovat  u Ekonomskoj i monetarnoj uniji kao država članica s izuzećem. Ipak, Hrvatska se već sada mora pripremati za uvođenje eura, iako do uvođenja zajedničke valute treba proteći neko vrijeme nakon ulaska u EU.

"U razdoblju do ulaska u EU, mi moramo napraviti zakonodavne i administrativne pretpostavke da bi se tri ili četiri godine nakon ulaska u EU i ulaska u tečajni mehanizam EU, mogao uvesti euro. Pripreme počinju sada, a u zakonima koji će se donijeti definira se da će se to početi primjenjivati od dana ulaska u eurozonu", rekao je  glavni pregovarač za to područje, Boris Vujčić.

Svaka nova članica ulaskom u članstvo preuzima obvezu da uvede zajedničku valutu što je moguće prije, što je bio slučaj i s 10 zemalja koje su ušle u EU 2004. godine. Još ni jedna od njih nije uvela euro, a kako se čini to će najprije učiniti Slovenija i to na početku 2007. Hrvatska neće moći, kao Velika Britanija, Danska i Švedska dobiti izuzeće od sudjelovanja u eurozoni.

 Koordinacija ekonomskih politika podrazumijeva obvezu s danom ulaska u EU vođenja ekonomskih politika na način da one bude kompatibilne s politikama drugih zemalja članica.

 "U Sporazumu se jasno kaže da se od dana ulaska u EU mora tretirati vlastitu tečajnu politiku kao stvar od zajedničkog interesa, ne može raditi s tečajnom politikom što hoćete, nego to morate raditi u okviru pravila EU-a i u konzultacijama s ostalim članicama", kaže Vujčić.

 Vujčić ističe da je Hrvatska na zakonodavnom planu u velikoj mjeri, ali ne i u potpunosti usklađena s europskom pravnom stečevinom.

 Bilateralna faza screeninga za poglavlje Ekonomska i monetarna unija održat će se 9. ožujka 2006. godine.