Publikacije i dokumenti pojedinih institucija

 

Europska komisija

Europska je komisija zbog svojih ovlasti nadzora provedbe zajedničkih politika i pravnih akata Zajednice aktivna u nizu područja i o tome je dužna obavješćivati javnost - u tom cilju Komisija izdaje impresivnu količinu publikacija. U posljednjih nekoliko godina one u sve većoj mjeri postaju dostupne putem Interneta, na web stranicama svake od 23 Opće uprave Komisije ili većine od 14 posebnih odjela u koje ubrajamo i Pravni odjel, Statistički ured (EUROSTAT) te Ured za službene publikacije (EUR-OP). Spomenut ćemo tek najvažnija izdanja Komisije, a koristan pregled dokumenata Komisije dostupan je i na poslužitelju EUROPA (EU Documents - European Commission).

Godišnji izvještaj o aktivnostima Europske unije

Glavno tajništvo Komisije (General Secretariat) autor je Godišnjih izvještaja (General Report on the Activities of the European Union) koji obuhvaćaju sve aktivnosti Europske unije i svih institucija tijekom kalendarske godine. Sastavljanje Izvještaja obveza je Komisije slijedom odredaba Osnivačkih ugovora, prema kojima je Komisija dužna Izvještaj podnijeti Parlamentu. Izvještaj izlazi iz tiska ili postaje dostupan na web stranicama Komisije u veljači godine koja slijedi onu na koju se Izvještaj odnosi. Prvi je takav Godišnji izvještaj objavljen 1968. i donio je podatke o aktivnostima u 1967. godini.

Sadržaj Izvještaja podijeljen je na poglavlja koja pokrivaju pojedina područja, a na početku svakog izdanja nalazi se pregled zbivanja iz godine na koju se odnosi. Tematska poglavlja donose niz referenci na službene dokumente, a indeks pojmova na kraju svakog izdanja omogućuje brzo pronalaženje relevantnog potpoglavlja. Aneksi na kraju svakog izdanja donose tri tablice s referencama na pravne akte usvojene tijekom godine postupkom suodlučivanja i savjetodavnim postupkom, te popis međunarodnih sporazuma sklopljenih tijekom te godine s referencama na relevantne dokumente.

Osim Godišnjeg izvještaja o aktivnostima EU, Komisija tj. njezine Opće uprave zadužene za različita područja izdaju specijalizirane godišnje izvještaje o pojedinim politikama. Osim u papirnatom obliku, takve je izvještaje moguće pronaći i u elektroničkom obliku na stranicama pojedinih Općih uprava, a ovdje ćemo spomenuti tek neke od njih:

Bilten EU

Iako se obično misli da je Bilten Europske unije (Bulletin of the EU) mjesečna inačica Godišnjeg izvještaja o aktivnostima EU, ta su dva izdanja formalno posve neovisna. Bilten sveobuhvatno i istodobno sažeto informira javnost o aktivnostima Europske unije, dok je sastavljanje Godišnjeg izvještaja Komisije zacrtano odredbama Osnivačkih ugovora. Bilten izlazi mjesečno, sa zakašnjenjem od nekoliko mjeseci, a najmanje dva (plan objavljivanja Biltena vidi ovdje). Francusko izdanje redovito je dostupno barem 3 tjedna prije izdanja na ostalim službenim jezicima Unije. Sadržaj Biltena podijeljen je na tematske cjeline, a njegov drugi dio posvećen je isključivo dokumentaciji te donosi izvatke deklaracija ili reference na službene dokumente. Na kraju svakog broja nalazi se kazalo - iznimno korisno za pronalaženje odgovarajućeg poglavlja. Reference mogu upućivati na službene dokumente (Službeni list, COM dokumenti i sl.) ili na prijašnja izdanja Biltena u kojima se spominje traženi pojam.

Tekstovi zaključaka Europskoga vijeća objavljuju se na početnim stranicama Biltena koji se odnosi na mjesec u kojemu je Europsko vijeće održalo sastanak - najčešće su to lipanj i prosinac, a u novije vrijeme i češće.

Bilten je od 1996. dostupan i u elektroničkom obliku, a pretraživanje je dodatno olakšano uvođenjem jednostavnog pretraživača.

Bilten EU - Dodatak

Do 2000. godine, osim Biltena EU, u neredovitim je razmacima izlazio i Dodatak Biltenu ili Supplement. Svaki je Dodatak posvećen nekoj temi koja je Uniji trenutačno iznimno važna, a cilj je tog izdanja dati posebnu javnu težinu i značenje pojedinim inicijativama, programima, prijedlozima ili izvještajima Komisije. Godišnje izlazi između jednog i osam brojeva Dodatka. Primjerice, u obliku Dodatka Biltenu EU Komisija je 1998. godine objavila svoja redovita Izvješća o napretku zemalja kandidata za članstvo (Bulletin of the EU, Supplements 5 - 16/98), a 2000. godine Strateške ciljeve Komisije za razdoblje 2000. - 2005. i Radni program Komisije za 2000. godinu (Bulletin of the EU, Supplement 1/2000). Europski dokumentacijski centar Instituta za međunarodne odnose u Zagrebu posjeduje zbirku Dodataka Biltenu izdanih od 1991. do danas. Dodatak nije dostupan u elektroničkom obliku, ali su dostupni tekstovi na temelju kojih su pojedini primjerci nastali. Primjerice, Izvješća o napretku zemalja kandidata za članstvo najprije su objavljena kao COM dokument na temelju kojega je potom, zbog značenja i važnosti teme, objavljen i Dodatak Biltenu s istim sadržajem.

COM dokumenti

Kategorija COM dokumenata jedna je od najvažnijih kategorija dokumentacije EU, a obuhvaća niz radnih dokumenata Komisije koja zbog svojih ovlasti - inicijatora u zakonodavnom postupku i nadzora provedbe prava Zajednice, izdaje veliku količinu dokumenata koji prate sve njezine aktivnosti. Iako u početku COM dokumenti nisu bili dostupni javnosti, ta se praksa s vremenom promijenila tako da su danas svi COM dokumenti u svojoj završnoj fazi (s oznakom final) dostupni javnosti bilo u papirnatom ili u elektroničkom obliku.
Komisija u obliku COM dokumenta objavljuje:

 • zakonodavne prijedloge:

  Sve zakonodavne prijedloge Komisija objavljuje u obliku COM dokumenta - time započinje svaki zakonodavni postupak. Prijedlog se sastoji od dva dijela - osnovne informacije koja se nalazi na početku dokumenta pod naslovom Explanatory memorandum, u kojemu Komisija sažima razloge zbog kojih predlaže određeni pravni akt, i od teksta samog prijedloga. Sve do 1999. tekstovi prijedloga Komisije bili su, osim u COM dokumentima, objavljivani i u Službenom listu serije C, ali bez uvodnog objašnjenja. Nakon 1. srpnja 1999. prijedlozi iz Službenog lista serije C dostupni su isključivo u elektroničkom obliku te serije s oznakom OJ CE, dostupnoj u Eur-Lex bazi podataka u rubrici Pripremno zakonodavstvo (Legislation in preparation). Baza EUR-Lex također nudi popis novih prijedloga kao i pregled prema područjima iz Direktorija prijedloga. Komisijini prijedlozi također su dostupni u bazama podataka Pre-Lex i OEIL Legislative Observatory koje sa stajališta Europske komisije s jedne strane i Europskoga parlamenta s druge omogućuju praćenje zakonodavnoga postupka od inicijalnog prijedloga do konačnog usvajanja pravnoga akta.

 • bijele i zelene knjige:

  Prije podnošenja formalnog prijedloga, Komisija često - objavljujući svoja stajališta o određenoj politici ili smjeru djelovanja - traži mišljenje zainteresiranih strana (država članica, nevladinih udruga i organizacija, lobističkih skupina i sl.). Dokument kojim poziva na javnu raspravu o određenoj temi naziva se zelena knjiga, dok u bijeloj knjizi donosi konkretne prijedloge za djelovanje Zajednice na specifičnom području. Osim u pravnoj bazi podataka EUR-Lex u rubrici Dokumenti od javnog interesa (Documents of public interest), bijele i zelene knjige moguće je u punom tekstu pronaći i na stranici Europske komisije koja sadrži popis svih dokumenata u kategoriji bijelih i zelenih knjiga, i to u punom tekstu za većinu dokumenata.

 • izvještaje o primjeni pravnog instrumenta ili provedbi pojedinih politika:

  Ponekad je u samom tekstu pravnog akta navedena obveza Komisije na izradu izvještaja (najčešće godišnjeg) o tijeku provedbe akta, dok u nekim slučajevima Vijeće ili Parlament mogu od Komisije zatražiti podnošenje redovitog ili posebnog izvještaja o provedbi politike ili instrumenta Zajednice. Tekstovi tih izvještaja također se objavljuju u obliku COM dokumenta. U elektroničkom ih je obliku moguće pronaći u bazi EUR-Lex u rubrici Dokumenti od javnog interesa (Documents of public interest).

 • godišnje ili stručne izvještaje:

  Komisija u toj kategoriji COM dokumenata objavljuje godišnje izvještaje o pojedinim aspektima politike EU ili pak izvještaje koje je na njezin zahtjev izradila skupina stručnjaka za određeno područje. I te dokumente u elektroničkom obliku treba potražiti u bazi EUR-Lex u rubrici Dokumenti od javnog interesa (Documents of public interest).

 

SEC dokumenti

Radi se o internim radnim dokumentima Komisije; oznaka SEC odnosi se na ured Glavnog tajništva Komisije (Secretariat-General). SEC dokumenti zapravo u radu Komisije predstavljaju fazu koja prethodi sastavljanju COM dokumenta, no nisu sustavno dostupni javnosti niti su dio redovito distribuiranih materijala. Neke od tih dokumenata moguće je pronaći na stranicama pojedinih Općih uprava ili pak putem registra dokumenata Komisije.

Publikacije pojedinih Općih uprava i ostalih službi Europske komisije

Informacijski odjeli Općih uprava i specijaliziranih službi Europske komisije zaduženi su za sektorske informacije koje objavljuju u papirnatom, elektroničkom ili drugom obliku. Većina je njihovih publikacija dostupna na web stranicama pojedine Opće uprave ili specijalizirane službe. U nastavku donosimo popis Općih uprava Europske komisije koje nude veze na one stranice unutar odjela koje omogućuju pristup njihovim dokumentima i drugim izdanjima:

 • Opća uprava za ekonomska i financijska pitanja
 • Opća uprava za energetiku i promet
 • Opća uprava za informacijsko društvo
 • Opća uprava za informacijsko društvo - knjižnica
 • Opća uprava za istraživanje :on-line knjižnica; publikacije koje se odnose na Šesti okvirni program
 • Opća uprava za obrazovanje i kulturu
 • Opća uprava za poduzetništvo
 • Opća uprava za poljoprivredu
 • Opća uprava za poreze i carinsku uniju
 • Opća uprava za pravosuđe i unutarnje poslove
 • Opća uprava za proračun
 • Opća uprava za proširenje
 • Opća uprava za razvoj
 • Opća uprava za regionalnu politiku - pristup publikacijama kroz odjeljak Information sources
 • Opća uprava za ribarstvo
 • Opća uprava za tisak i obavijesti:publikacije namijenjene široj javnosti; izvještaji Eurobarometra
 • Opća uprava za trgovinu: publikacije; I-Centre pretraživač
 • Opća uprava za tržišno natjecanje
 • Opća uprava za unutarnje tržište
 • Opća uprava za vanjske odnose
 • Opća uprava za zapošljavanje i socijalna pitanja:katalog; arhiva; rodna jednakost
 • Opća uprava za zaštitu okoliša
 • Opća uprava za zaštitu zdravlja i potrošača:publikacije; javno zdravstvo
 • Zajednički istraživački centar (JRC): publikacije; znanstvena knjižnica
 • EuropeAid - Ured za suradnju - publikacije i izvještaji; program CARDS
 • ECHO - Ured za humanitarnu pomoć
 • OLAF - Ured za borbu protiv prijevara: publikacije; izvještaji
 • Ured za službene publikacije
 • Glavno tajništvo Komisije

Unutarnje službe Komisije:

Europski parlament

Parlament kao demokratski izraz građanske javnosti ima zakonodavnu, financijsku i nadzornu ulogu, a njegov je rad organiziran u odborima koji pripremaju izvještaje i mišljenja za plenarna zasjedanja koja se u pravilu održavaju jednom na mjesec. Parlament objavljuje gotovo isključivo u elektroničkom obliku, a pisana pitanja i odgovori još uvijek su dio Službenog lista serije C kao i zapisnici s mjesečnih zasjedanja (Minutes), uključujući podatke o glasovanju.

Zakonodavni postupak u kojemu sudjeluje Parlament prati nekoliko serija dokumenata:

 • Serija A - izvještaji (Reports of the European Parliament); oznaka A5 odnosi se na saziv Parlamenta od 1999. do 2004. godine, a oznaka A6 na tranutačan saziv (od 2004. do 2009.)
 • Serija B - prijedlozi za rezoluciju Parlamenta (Motion for Parliament Resolution)
 • Serija C - tekstovi nastali slijedom usklađivanja stajališta institucija poput Komisije ili Vijeća o pojedinom zakonodavnom prijedlogu (Joint texts).

Rasprave Parlamenta (pogledati pod EP Debates) - donose zapisnike raprava s plenarnih zasjedanja Parlamenta te postavljena pitanja i odgovore na ta pitanja. Do 1999. godine Rasprave Parlamenta su se u papirnatom obliku objavljivale kao aneks Službenoga lista, a otada su dostupne isključivo u elektroničkom obliku - na CD-ROM-u ili na stranicama Parlamenta.
Zapisnici s plenarnih zasjedanja - Minutes (Proceeding of the sittings) zapravo su pročišćene verzije Rasprava Europskoga parlamenta, čiji se tekst objavljuje u Službenom listu serije C, a u elektroničkom obliku u Službenom listu pod oznakom CE.

Vrijedno je spomenuti i izvještaje u izdanju Opće uprave za istraživanje Europskoga parlamenta - DG4 (DG IV for Research) koji nisu dio šire distribucije, ali su dostupni u elektroničkom obliku na stranici Parlamenta.

Prikaz načina pronalaženja službenih dokumenata Parlamenta nalazi se na stranici Europskoga parlamenta, dok pregled dokumenata koje izdaje Parlament možete pronaći i na poslužitelju EUROPA (EU Documents - Parliament).

Vijeće EU

Vijeće EU ili Vijeće ministara najvažnije je zakonodavno tijelo Unije, koje okuplja resorne ministre država članica. Sastav Vijeća mijenja se ovisno o temi o kojoj se raspravlja - ministri vanjskih odnosa, poljoprivrede itd. Akti koje Vijeće usvoji objavljuju se u Službenom listu serije L. Zajednička stajališta (common positions) o zakonodavnim prijedlozima usvojena u postupku suodlučivanja mogu se pronaći u elektroničkoj verziji Službenog lista serija C E u bazi podataka EUR-Lex ili u registru dokumenata na stranicama Vijeća od 2002. godine nadalje. Zajednička stajališta (common positions) i zajedničke akcije (joint actions) usvojene pod drugim i trećim stupom Unije (CFSP i JHA) mogu se pronaći u registru dokumenata Vijeća i u Službenom listu serije L, a na stranicama Vijeća dostupni su i popisi tih akata usvojenih tijekom jednog mjeseca. Također, na stranicama Vijeća nalaze se mjesečni popisi svih pravnih akata koje je Vijeće EU usvojilo tijekom jednog mjeseca od 1999. godine do danas, kao i rasporedi sastanaka koji su dostupni barem tjedan prije održavanja sastanka. Vijeće ministara za vanjske odnose, za gospodarstvo i financije ili za poljoprivredu sastaju se jedanput na mjesec, dok se primjerice Vijeća ministara za okoliš, industriju ili promet sastaju dva do četiri puta na godinu. Zaključci s tih sastanaka objavljuju se dan nakon njihova održavanja i to na nekom od jezika Unije (najčešće na engleskom), a nešto kasnije dostupne su i verzije na drugim službenim jezicima.

Radi lakšeg snalaženja Vijeće EU na svojim stranicama nudi pregled i jedinstven pristup za pretraživanje niza službenih dokumenata u različitim kategorijama.

Osim spomenutog, Vijeće povremeno objavljuje dokumente koji se odnose na specifična područja, poput Godišnjeg izvještaja o ljudskim pravima (Annual Report on Human Rights) i sl.

Rad Vijeća može se jednostavno pratiti na web stranici Vijeća, posebno u dijelu koji sadrži priopćenja za tisak.
Ukratko o dokumentima Vijeća EU i o njihovoj dostupnosti možete pročitati i na poslužitelju EUROPA (EU Documents - Council of the EU).

Europsko vijeće

Europsko vijeće zapravo se odnosi na redovite sastanke na vrhu šefova država ili vlada zemalja članica EU. Prvi takav sastanak održan je 10. i 11. ožujka 1975. godine u Dublinu, no njegov službeni formalno-pravni status potvrđen je tek 1987. godine Jedinstvenim europskim aktom. Europsko se vijeće sastaje najmanje dvaput na godinu, a u novije vrijeme i češće. Predsjednik Europske komisije također je član Europskoga vijeća s punim pravom glasa. Zadaća je Vijeća dati Uniji poticaje nužne za njezin daljnji razvoj te definirati opće političke smjernice. Predsjedništvo Europske unije, to jest Vijeća, ima odlučujuću ulogu u organizaciji rada te institucije, posebice u postupku donošenja političkih i zakonodavnih odluka. Predsjedanje Unijom u trajanju od šest mjeseci (od siječnja do lipnja i od srpnja do prosinca) preuzima, prema unaprijed utvrđenom redoslijedu, jedna od država članica. Država koja predsjeda Vijećem zadužena je organizirati rad i predsjedati svim sastancima, te za eventualne probleme pronaći kompromisna rješenja.

Zaključci Europskoga vijeća.Nakon svakog sastanka na vrhu Europsko vijeće donosi zaključke čiji se tekst, kako smo spomenuli, objavljuje u Biltenu EU, a u elektroničkom su obliku zaključci dostupni na stranicama Vijeća, Europskoga parlamenta kao i na poslužitelju EUROPA.

Europski sud i Prvostupanjski sud

Glavna je zadaća Europskoga suda (European Court of Justice - ECJ), čije je sjedište u Luksemburgu, osigurati pravilno tumačenje i primjenu prava Zajednice te spriječiti zlouporabu ovlasti institucija i tako zaštititi interese građana Unije. Europski sud rješava sporove između država članica, između EU i država članica, između institucija, između Europske unije i privatnih osoba, daje mišljenje o međunarodnim sporazumima te temeljem zahtjeva nacionalnih sudova provodi prethodna saslušanja koja su od izuzetnog značenja za ujednačeno tumačenje prava Zajednice.

Sudska praksa Europskoga suda i Suda prvoga stupnja objavljena je u zbirci pod nazivom European Court Reports ili u punom nazivu Reports of Cases before the Court of Justice and the Court of First Instance. Ta je zbirka jedini pravno valjani izvor presuda Europskoga suda i mišljenja Glavnog odvjetnika kao i presuda Suda prvoga stupnja. Godišnje izlazi između devet i dvanaest svezaka, a posljednji u godini donosi i kronološki popis sudskih odluka u toj godini, popis predmeta prema broju, abecedni popis stranaka u sporovima, popis citiranih članaka Ugovora te popis područja na koja su se predmeti odnosili. S obzirom na vrijeme potrebno za prevođenje sadržaja Zbirke na sve službene jezike Unije, Zbirka sudske prakse izlazi sa zakašnjenjem od dvije godine. Od 1994. u odvojenoj zbirci pod nazivom Reports of European Community Staff Cases objavljuju se presude Suda prvoga stupnja u radnim sporovima, to jest u sporovima između institucija EU i njihovih zaposlenika.

U Europskom dokumentacijskom centru Instituta za međunarodne odnose u Zagrebu dostupna je Zbirka sudske prakse u papirnatom izdanju od 1991. godine na dalje. Za pristup tekstovima odluka Europskoga suda putem Interneta korisna je web stranica samoga Suda koja omogućuje pretraživanje odluka koje je Sud donio nakon 1997. godine. Tekstovi starijih presuda mogu se pronaći putem numeričkog popisa predmeta od 1953. do 1988. i zatim od 1989. nadalje u odjeljku pod nazivom Numerical access to the case-law. Za pretraživanje cjelokupne sudske prakse Europskoga suda svakako je najbolje koristiti CELEX obzirom na niz dodatnih podataka koje ta baza nudi (osim samog teksta presude ili odluke Suda), no gotovo je jednako učinkovit i pretraživač dostupan u Eur-Lex bazi podataka gdje je moguće pretraživati prema broju sudskog predmeta, imenima stranaka u sporu, referencama iz Zbirke sudske prakse i prema riječima u tekstu sudske odluke.

Osim navedenoga, spomenimo i publikaciju NOTES - Références de doctrine (kronološki popis svih presuda Europskoga suda i Suda prvoga stupnja s referencama na članke koji su o pojedinoj sudskoj presudi objavljeni u relevantnim pravnim časopisima) te Index A-Z, koji donosi abecedni popis (prema imenima stanaka u sporu) i numerički popis svih predmeta koji su se vodili pred Europskim sudom i Sudom prvoga stupnja od 1953. godine do danas s referencama na Zbirku sudske prakse.

Tekstovi najnovijih presuda i mišljenja Europskoga suda mogu se pronaći na stranici Suda na francuskom jeziku (radnom jeziku Suda) i na jeziku predmeta na dan donošenja presude. U tjednom izdanju pod nazivom Proceedings Sud objavljuje informacije o sudskim postupcima pred Sudom i Prvostupanjskim sudom, sažetke donešenih presuda, kratke bilješke o mišljenima Glavnog odvjetnika te popis novih predmeta.

U prioćenjima za tisak koja objavljuje na svojim stranicama, Sud nastoji pravovremeno i sažeto obavijestiti javnost i medije o novim presudama.

Europski gospodarski i socijalni odbor i Odbor regija

Europski gospodarski i socijalni odbor (European Economic and Social Committee - EESC) i Odbor regija (Committee of the Regions - COR) savjetodavna su tijela Unije sastavljena od predstavnika gospodarskih i socijalnih organizacija u državama članicama (EESC) ili od predstavnika regionalnih i lokalnih uprava (COR). Oba Odbora dužna su na zahtjev Europske komisije izdati mišljenje (Opinion)o pojedinom zakonodavnom prijedlogu ili politici Zajednice. Osim na zahtjev institucija Unije, Gospodarski i socijalni odbor i Odbor regija mogu samoinicijativno izdati mišljenje (Own-initiative opinion) o pitanju koje smatraju važnim za Zajednicu. Mišljenja se objavljuju u Službenom listu serije C, a u elektroničkom obliku dostupna su na njihovim web stranicama: za Gospodarski i socijalni odbor i za Odbor regija.

Osim mišljenja obje institucije objavljuju i niz drugih publikacija. Na stranicama Gospodarskog i socijalnog odbora dostupni su Sažeci s plenarnih sjednica kao i publikacije u izdanju te institucije.

Odbor regija objavljuje studije od kojih su tek neke dostupne u elektroničkom obliku. U skladu s Uredbom br. 1049/2001/EC od 30. svibnja 2001. o javnoj dostupnosti dokumenata institucija EU, obje su te institucije na svoje web stranice postavile registre dokumenata (registar EESC-a i registar COR-a) koji omogućuju pretraživanje i uvid u cjelovite tekstove mišljenja, rezolucija, studija i ostalih njihovih dokumenata.

Eurostat - Statistički ured Europskih zajednica

Eurostat prikuplja i objavljuje statističke podatke iz država članica, država izvan EU te od međunarodnih organizacija kako bi informirao institucije Europske unije i omogućio praćenje učinaka politika Zajednice. Eurostat objavljuje priopćenja za javnost (poput serije Statistics in focus), opće i specijalizirane serije kao i publikacije namijenjene široj javnosti (primjerice serija Panorama of the European Union). Sve se publikacije Eurostata pojavljuju u 9 tematskih zbirki označenih posebnom bojom:

Tema 1: Opća statistika (General statistics)
Tema 2: Ekonomija i financije (Economy & Finance)
Tema 3: Populacija i socijalni uvjeti (Population & social conditions)
Tema 4: Industrija, trgovina i usluge (Industry, trade & services)
Tema 5: Poljoprivreda i ribarstvo (Agriculture & fisheries)
Tema 6: Vanjska trgovina (External trade)
Tema 7: Transport (Transport)
Tema 8: Okoliš i energija (Environment & energy)
Tema 9: Znanost i tehnologija (Science & technology)

Ostale institucije, tijela i agencije EU

Niz publikacija objavljuju i ostale institucije EU, poput primjerice Europske investicijske banke, Europske središnje banke, Revizorskoga suda ili Europskog ombudsmana , no ovdje ih nećemo posebno navoditi. Većina njihovih izdanja dostupna je u elektroničkom obliku na stranicama svake od spomenutih institucija.

Vezano uz agencije, Unija trenutačno ima 15 specijaliziranih agencija s vlastitom pravnom osobnošću. Agencije se osnivaju kako bi ostvarile ciljeve zacrtane pravnim aktom sekundarnoga zakonodavstva, koji ujedno određuje njihova specifična područja djelovanja. Izdavačke aktivnosti agencija Zajednice variraju - neke od njih izdaju niz publikacija koje su dostupne na njihovim web stranicama u odjeljku pod nazivom Publications, dok druge objavljuju vrlo malo. Ovdje donosimo popis agencija i gdje je to moguće, veze na stranice na kojima su dostupne njihove publikacije. U ostalim slučajevima veza vodi na početnu stranicu pojedinih agencija:

 • Europski centar za razvoj strukovne izobrazbe - CEDEFOP
 • Europska zaklada za poboljšanje radnih i životnih uvjeta - EUROFOUND
 • Europska agencija za okoliš - EEA
 • Europska zaklada za stručnu izobrazbu - ETF
 • Europski centar za nadzor droga i ovisnosti o drogama - EMCDDA
 • Europska agencija za ocjenu medicinskih proizvoda - EMEA
 • Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu - OHIM
 • Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu - EU-OSHA
 • Ured Zajednice za biljnu raznolikost - CPVO
 • Prevoditeljski centar za tijela Europske unije - CdT
 • Europski nadzorni centar za rasizam i ksenofobiju - EUMC
 • Europska agencija za obnovu - EAR
 • Europska agencija za sigurnost prehrambenih proizvoda - EFSA
 • Europska agencija za pomorsku sigurnost - EMSA
 • Europska agencija za zrakoplovnu sigurnost - EASA
 • Europska agencija za sigurnost mreža i podataka - ENISA
 • EUROJUST
 • EUROPOL
 • Europski satelitski centar - EUSC
 • Europski institut za sigurnosne studije - EU-ISS

Autor: Sandra Čar
Datum posljednje izmjene: 17. prosinca 2004.


ispiši