Kulturna politika

Ciljevi i pravni temelji

Ciljevi djelovanja EU u području kulture formulirani su u Glavi XII Ugovora o EZ-u. Sukladno članku 151, aktivnosti Unije usmjerene su prema poticanju suradnje među državama članicama i po potrebi, podupiranju i dopunjavanju njihova djelovanja u:

 • poboljšanju poznavanja i popularizaciji kulture i povijesti europskih naroda,
 • očuvanju i zaštiti kulturne baštine od europske važnosti,
 • nekomercijalnoj kulturnoj razmjeni, i
 • umjetničkom i književnom stvaralaštvu, uključujući audiovizualni sektor.

 
U provedbi tih ciljeva, EU nastoji poštivati nacionalnu i regionalnu raznolikost kultura država članica, no u prvi plan stavlja njihovo zajedničko kulturno naslijeđe.

Postupak odlučivanja

U području kulture, Vijeće donosi odluke jednoglasno, u postupku suodlučivanja s Europskim parlamentom i nakon savjetovanja s Odborom regija. Riječ je uglavnom o poticajnim mjerama ili preporukama, koje isključuju bilo kakvo usklađivanje zakona i drugih propisa država članica.

Strategija razvoja

Od 1992. godine, kad je Ugovorom iz Maastrichta prvi put formalno prepoznata kulturna dimenzija europskih integracija, EU je u raznim programima nastojala poticati europsku kulturnu raznolikost i razvijati europske kulturne industrije. Budući da zapošljavaju oko sedam milijuna ljudi, na europske kulturne industrije sve se više gleda kao na važan gospodarski čimbenik te EU nastoji osigurati uvjete za veću konkurentnost tog sektora i na međunarodnoj razini.
Osim težnje k stvaranju dinamičnog okruženja za kulturne industrije, putem povoljnijega regulatornog režima, lakšeg pristupa financiranju, sudjelovanja u istraživačkim projektima i bolje suradnje s partnerima u Uniji i izvan nje, kulturnu dimenziju uključuje se i u niz drugih politika EU kao npr. obrazovanje, znanstveno istraživanje, nove tehnologije i informacijsko društvo, vanjske odnose te socijalni i regionalni razvoj. Europski socijalni i regionalni fondovi potroše na godinu ukupno oko 500 milijuna eura za projekte s kulturnom dimenzijom.
Nakon nekoliko pokusnih programa kulturne suradnje među državama članicama u devedesetima (Kaléidoscope, Ariane i Raphaël, Europska je komisija 2000. godine usvojila program Kultura 2000, koji je uveo novi pristup kulturnom djelovanju. Program Kultura 2000 provodio se u razdoblju od 2000. - 2006. i glavni ciljevi bili su promicati kulturnu raznolikost i širiti kulturnu baštinu.
Okvirni Program Kultura 2007.-2013., čija je provedba započela 1. siječnja 2007.,  zamijenio je Program Kultura 2000. Cilj programa je unapređivanje zajedničkog europskog kulturnog prostora promicanjem prekogranične mobilnosti kako kulturnih djelatnika tako i kulturno-umjetničkih djela te poticanjem međukulturnog dijaloga. Hrvatska je 15.lipnja 2007. postala zemljom članicom Programa ratificirajući potpisani Memorandum o razumijevanju. Za provedbu Programa u Hrvatskoj zadužen je odjel pri Upravi za Međunarodnu kulturnu suradnju Ministarstva kulture – Kulturna kontaktna točka.
Program Kultura podupire i nagrade za istraživačke i obrazovne projekte na temu kulturne baštine, suvremene arhitekture, suvremene književnosti i za suvremenu glazbu te promicanje prekogranične mobilnosti.
Među važnim programima valja spomenuti program Europske prijestolnice kulture (European Capitals of Culture) u sklopu kojega se svake godine odabire jedan ili dva grada za kulturnu prijestolnicu Europe, središta kulturnih događanja i promicanja europske kulturne baštine.
Osim toga, važnu ulogu ima Media, program jačanja konkurentnosti europskoga audiovizualnog sektora.

Europska strategija za kulturu

U svibnju 2007. Europska komisija predložila je stvaranje nove europske kulturne strategije (The European Agenda for Culture) za koju je u travnju 2008. Europski parlament usvojio rezoluciju. Strategija se temelji na sljedećim ciljevima: kulturnoj raznolikosti i interkulturnom dijalogu, kulturi kao katalizatoru kreativnosti (u okviru Lisabonske strategije) i kulturi kao ključnoj komponenti u međunarodnim odnosima. Za zemlje članice, ova nova strategija postavlja i novi oblik suradnje, odnosno otvorenu metodu koordinacije. Ova metoda sastoji se od uspostavljanja zajedničkih ciljeva, redovitog praćenja procesa te razmjene iskustava.
S ciljem promidžbe Europske kulturne strategije uspostavljene su platforme organizirane u tri područja: interkulturni dijalog, pristup kulturi i kulturne industrije.

Prošla godina, 2008. proglašena je godinom interkulturnog dijaloga kako bi se prepoznala i naglasila kulturna raznolikost kao jedinstvena prednost. Time se potiče istraživanje i upoznavanje bogate kulturne baštine te otvara mogućnost za učenjem iz različitih kulturnih tradicija.
Godinom kreativnosti i inovacija proglašena je aktualna 2009. s ciljem naglašavanja važnosti kreativnosti i inovacija u individualnom, društvenom i gospodarskom napretku.

Institucije

Područjem kulture unutar Europske komisije bavi se Opća uprava za obrazovanje i kulturu, na čelu s povjerenikom Janom Figelom.
Među ostalim važnim EU kulturnim subjektima su:

 • Vijeće ministara za obrazovanje, mlade i kulturu,
 • Odbor Europskoga parlamenta za kulturu, mladež, obrazovanje, medije i sport,
 • Europska komisija – Kultura 
 • Vijeće Europe – Uprava za kulturu, kulturnu i prirodnu baštinu 
 • Izvršna agencije za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA) 
 • Europska kulturna zaklada - nezavisna zaklada osnovana 1954. radi promicanja kulturne dimenzije europskoga integracijskog procesa.

Korisni linkovi

 • Ministarstvo kulture RH – program Kultura 2007-2013 
 • Europski portal za kulturu 
 • Portal za Europske kulturne vijesti

Autor: Igor Vidačak
Datum posljednje izmjene: 14. rujan 2009.
Izmijenila i dopunila: Deana Gulišija


ispiši