naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Audiovizualna politika
Borba protiv prijevara
Carinska politika
Ekonomska i monetarna unija
Energija
Informacijsko društvo
Kulturna politika
Ljudska prava
Obrazovanje, izobrazba i mladi
Poduzetništvo
Poljoprivredna politika
Pravosuđe i unutarnji poslovi
Prometna politika
Proračun
Proširenje EU
Razvoj
Regionalna politika
Ribarstvo i pomorska pitanja
Sigurnost hrane
Trgovinska politika
Tržišno natjecanje
Unutarnje tržište
Vanjski odnosi
Zajednička porezna politika
Zajednička vanjska i sigurnosna politika
Zapošljavanje i socijalna pitanja
Zaštita okoliša
Zaštita potrošača
Zdravstvo
Znanost i istraživanje
Zdravstvo

Ciljevi i temeljna načela

Svaka zemlja članica EU slobodna je sama odlučivati o zdravstvenoj politici koja nabolje odgovara nacionalnim okvirima, no ne ovisno o tome sve dijele zajedničke vrijednosti koje uključuju pravo svih na jednake visoke standarde javnog zdravstva i jednakost u pristupu kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti.
Stupanjem na snagu Lisabonskog ugovora, Europska unija na osnovu čl. 168, ranijeg čl. 152 Ugovora o funkcioniranju Europske unije, ima pravnu obavezu osigurati visoku razinu zaštite ljudskog zdravlja u definiciji i provedbi svih politika i aktivnosti Unije.

Opći je cilj što viša razina zdravlja u Europi, a to obuhvaća sljedeće prioritete: 

 • osiguranje visoke razine zaštite zdravlja u svim djelovanjima na razini Zajednice,
 • poboljšanje stanja javnoga zdravstva, sprečavanje bolesti te otklanjanje izvora opasnosti za zdravlje,
 • osiguranje neovisnih procjena rizika te
 • provedba programa javnoga zdravstva.

Postupak odlučivanja

Sukladno načelu supsidijarnosti, djelovanje na razini Zajednice upotpunjuje nacionalne zdravstvene politike. Suodlučivanje Europskog Parlamenta i Vijeća zahtjeva se, prema čl. 168 ranijem čl.152 st. 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, postupajući u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom i nakon savjetovanja s Gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija, kada se radi o mjerama visoke standarde kvalitete i sigurnosti organa i tvari ljudskog porijekla, krvi i krvnih pripravaka, potom mjere u veterinarskom i fitosanitarnom području čiji je izravni cilj zaštitu javnog zdravlja, te postavljanje visokih standarda kvalitete i sigurnosti za medicinske proizvode i uređaje za medicinsku upotrebu. Prema istome je stavku Vijeće ovlašteno kvalificiranom većinom usvajati preporuke usmjerene postizanju navedenih ciljeva.

EU strategija za zdravstvo

Europska komisija donjela je strateški pristup za zdravstvenu politiku EU za razdoblje 2008-2013. Nadovezujući se na prethodni rad, ova strategija ima za cilj pružiti sveobuhvatni okvir koji obuhvaća ne samo temeljne europske zdravstvene probleme već i šire aspekte kao što su zdravlje na globalnoj razini.
EU strategija za zdravstvo „Zajedno za zdravlje: strateški pristup za EU 2008-13“ ima za cilj pružanje konkretnih poboljšanja zdravstva u Europi. To se provodi u tandemu s državama članicama i regijama kroz niz financijskih i organizacijskih instrumenata uspostavljenih od strane Komisije.
Strategija se fokusirala na četiri glavna načela i 3 strateška cilja za poboljšanje zdravlja u EU a dobila je punu potporu od strane svih drugih institucija EU.

Četiri glavna načela su:

 • fokus na zajedničke vrijednosti zdravlja, stavljajući bolesnika u prvi plan te smanjenje nejednakosti u zdravstvu,
 • zdravlje kao najveće bogastvo, čim se ulaganje u zdravlje ne vidi kao trošak nego kao ulaganje jer zdrava populacija je preduvjet za ekonomsku produktivnost i prosperitet,
 • integriranje zdravstvenih mjera u niz drugih relevantnih politika, kao što su politika okoliša, duhanskih proizvoda, lijekova itd.,
 • jačanje utjecaja EU u području globalnog zdravlja kroz veću suradnju s međunarodnim organizacijama.

Tri strateška cilja su:

 • njegovanje dobrog zdravlja u Europi koja stari jer je starenje stanovništva povezano s povećanjem troškova zdravstva i nužnošću novih pristupa, npr. u razvoju gerijatrijske ili palijativne skrbi,
 • zaštita građana od zdravstvenih rizika,
 • potpora dinamičnom zdravstvenom sustavu i novim tehnologijama.

Unutar svojih okvira EU posebno promiče prikupljanje, analizu i diseminaciju zdravstvenih indikatora, a koji su konačni pokazatelj uspješnosti EU u promociji visoke razine zdravlja EU građana.
Uz to, EU je pod Sedmim okvirnim programom za istraživanje i tehnološki razvoj (FP7) osigurala 6 milijardi eura za istraživanja u području zdravlja za razdoblje između 2007. i 2013. godine. Tim se sredstvima financiraju istraživanja za poboljšanja u području zdravlja, istovremeno jačajući konkurentnost i kapacitet za inovacije europskih industrija i poduzeća vezanih za zdravlje.
Naglasak je na primjeni temeljnih otkrića u kliničkoj praksi, razvoju i potvrđivanju novih terapija, strategijama za promociju zdravlja i prevenciju, boljim dijagnostičkim alatima i medicinskim tehnologijama, te održivim i učinkovitim sustavima zdravstvene zaštite. Prioritetne bolesti uključuju rak, te kardiovaskularne, zarazne, psihičke i neurološke bolesti, te posebice one koje su povezane sa starenjem.


Institucije

Valja istaknuti Opću upravu Europske komisije za zdravstvo i zaštitu potrošača, na čelu koje je povjerenik Komisije John Dalli, koji kao prioritete navodi osiguranje sigurne i kvalitetne hrane, mogućnost europskih građana da ostvare informirani izbor, povjerenje pri korištenju prednosti unutrašnjeg tržišta, kao i stalno nastojanje da dimenzija javnoga zdravstva bude uključena u sve mjere poduzete na europskoj razini. Europski parlament utemeljio je poseban Odbor za okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane.
Važan je element strategije javnoga zdravstva Zdravstveni forum EU, koji omogućuje stalnu razmjenu podataka i iskustava svih zainteresiranih strana i na taj način doprinosi širenu informacija, pokreće ideje i pomaže izgradnji zdravstvene politike. Sastoji se od dvije komponente: EU zdravstveni forum (52-ije ne vladine krovne organizacij) i Otvoreni forum.


Specijalizirana tijela i agencije u području javnoga zdravstva u Uniji su brojna i raznovrsna, a kao najvažnija se mogu navesti: 

 • Europska agencija za sigurnost hrane, koja provodi nezavisna znanstvena istraživanja i djeluje kao savjetodavno tijelo o svim pitanjima koja se odnose na sigurnost hrane.
 • Europska agencija za lijekove čiji je glavni cilj zaštita zdravlja ljudi i životinja.
 • Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu, informacijska mreža koja osigurava sveobuhvatne podatke o sigurnosnim i zdravstvenim pitanjima.
 • Europski centar za sigurnost i zdravlje na radu, informacijska mreža koja osigurava sveobuhvatne podatke o sigurnosnim i zdravstvenim pitanjima.
 • Europski centar za prevenciju i nadzor nad bolestima čije je osnivanje u tijeku i koji bi trebao biti instrument provedbe epidemiološkog nadzora i umrežavanja laboratorija, jačanja sustava ranog upozorenja i odgovora na opasnosti po zdravlje, znanstvenih istraživanja i tehničke pomoći.
 • Europska zaklada za poboljšanje radnih i životnih uvjeta
 • Zdravlje - EU
 • Zdravlje mladih
 • Europa za pacijente
   

Postoje i tijela koja se na međunarodnoj razini bave analizom i prevencijom drugih opasnosti po zdravlje poput primjerice Europske mreže za sprečavanje pušenja.


Autorica: Jelena Isaković
Datum posljednje izmjene: 05. siječnja 2011.