naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Europski centar za razvoj strukovne izobrazbe (CEDEFOP)
Europska zaklada za poboljšanje radnih i životnih uvjeta (EUROFOUND)
Europska agencija za okoliš (EEA)
Europska zaklada za stručnu izobrazbu (ETF)
Europski centar za nadzor droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)
Europska agencija za lijekove (EMEA)
Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (OHIM)
Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA)
Ured Zajednice za biljnu raznolikost (CPVO)
Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT)
Europski nadzorni centar za rasizam i ksenofobiju (EUMC)
Europska agencija za sigurnost prehrambenih proizvoda (EFSA)
Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA)
Europska agencija za zrakoplovnu sigurnost (EASA)
Europska agencija za sigurnost mreža i podataka (ENISA)
Europska agencija za željeznice (ERA)
EUROJUST
EUROPOL
Europski satelitski centar (EUSC)
Europski institut za sigurnosne studije (ISS)
Europska obrambena agencija (EDA)
Izvršna agencija za inteligentnu energiju (IEEA)
Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (FRONTEX)
Europski centar za prevenciju i nadzor bolesti (ECDC)
Europski policijski fakultet (CEPOL)
Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA)
Agencija za kontrolu ribarstva Zajednice (CFCA)
Izvršna agencija za program javnog zdravstva
Europska agencija za kemikalije
Naslovnica > Agencije EU-a > Izvršna agencija za inteligentnu energiju (IEEA)
Izvršna agencija za inteligentnu energiju (IEEA)

Osnutak i sjedište

Izvršna agencija za inteligentnu energiju (Intelligent Energy Executive Agency IEEA) osnovana je potkraj 2003. godine od Europske komisije odlukom br. 58/2003 (OJ L 5, 9. siječnja 2004.) Sjedište IEEA je u Bruxellesu.

Djelokrug i način rada

IEEA je zadužena za upravljanje programima "Inteligentna energija Europe" i distribuiranje znanja o učinkovitoj upotrebi energije. IEEA je prva u nizu novih izvršnih agencija (Executive Agencies) koje su osnovane kako bi poboljšale provedbu odredaba Europskoga vijeća. Povećanje učinkovitosti i postizanje boljih rezultata trebalo bi Europskom vijeću omogućiti da se usredotoči na donošenje zakonodavnih odredaba.
Glavni je zadatak IEEA upravljanje programima "Inteligentna energija Europe", kojima se potiču upotreba obnovljivih izvora energije i racionalna upotreba energije. IEEA također podupire osnivanje lokalnih i regionalnih IEEA agencija i održavanje seminara i konferencija radi razmjene informacija. Proračun Agencije iznosi 250 milijuna eura.
Izvršna agencija za inteligentnu energiju trenutačno podupire više od 200 međunarodnih projekata, više od 30 lokalnih i regionalnih agencija za upravljanje energetskim resursima i više od 40 europskih skupova i seminara vezanih za: nove i obnovljive izvore energije; učinkovitu upotrebu energije, posebice u industriji i stanovanju; energiju u prometnim sistemima; razvoj suradnje sa zemljama u razvoju.

Unutarnji ustroj

IEEA ima vlastitu pravnu osobnost, kojom upravljaju Upravni odbor i direktor, kojega imenuje Komisija. Dva su od pet članova Upravnoga odbora iz Opće uprave TREN. IEEA financira vlastite operacije iz sredstava dodijeljenih programu IEE. IEEA redovito izvještava svoju matičnu Opću upravu TREN, koja je odgovorna za programiranje i procjenu programa IEEA.
Agenciji ima 40 zaposlenika iz 16 zemalja Europske unije uključujući i pet novih država članica. Službeno, trebala bi raditi do kraja 2008. godine, no može se očekivati da će biti zadužena za drugi program, "Inteligentna energija za Europu", koji bi mogao biti dio novoga Programa konkurentnosti i inovacije za razdoblje 2007. – 2013.

Dodatni izvor informacija:

 • Izvršna agencija za inteligentnu energiju:
  • Početna stranica
  • O Agenciji
  • Unutarnji ustroj
  • Vijesti
  • Događanja

Dokumenti i publikacije:

 • Publikacije
 • Službeni dokumenti
 •  EUROPA: Europska komisija: Agencije i tijela Zajednice: Europska agencija za inteligentnu energijuAutorica: Dragana Markanović
Dodatni izvor informacija: Dragana Markanović
Datum posljednje izmjene: 16. listopada 2006.