naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Osnivački ugovori
Opća načela prava EU
Akti institucija EU
Međunarodni sporazumi
Sudska praksa
Sudska praksa

Pravo EU ne može se poznavati bez sudske prakse dvaju europskih sudova. Iako pravni sustav EU nije sustav koji se formalno temelji na načelu stare decisis kao common law sustavi, sudska praksa nije ništa manje važna kao izvor prava. Kroz praksu europskih sudova, posebice Suda Europske unije, koji je čl. 267. UFEU ovlašten tumačiti cjelokupno pravo EU i utvrđivati (ne)valjanost normi sekundarnog prava, razjašnjavalo se kako značenje pojedinih konkretnih odredbi prava EU tako i pitanje njihovih pravnih učinaka u pravima država članica. Načela i pravila razvijena kroz sudsku praksu prihvatili su i nacionalni sudovi i druga tijela u državama članicama, te su time ta pravila postala sastavnim dijelom pravnog poretka EU.

Dodatni izvori informacija:

 • Europska komisija: Ured za publikacije: EUR-Lex: ABC prava Zajednice (The ABC of Community law, Dr Klaus-Dieter Borchardt, Europska komisija, Opća uprava za Obrazovanje i kulturu, 2000.)
 • Sud Europske unije: Sudska praksa:
  • Numerički popis predmeta (1953. - 1988. i od 1989. nadalje)
  • Pretraživanje sudske prakse Suda Europske unije i Općeg suda od 1997. godine nadalje
  • Sažeci presuda i odluka Suda
  • Anotacije presuda Suda (Annotations of judgements - Notes de doctrine aux arrets) - kronološki popis presuda s referencama na članke koji su o pojedinoj presudi objavljeni u relevantnim pravnim časopisima, dostupno na francuskom jeziku
  • Izvještaji o sporovima pred Sudom i Općim sudom (Proceedings of the Court of Justice of the European Union and the General Court)
  • Nacionalna i međunarodna sudska praksa
  • Web stranice koje omogućavaju pristup institucijama i izvorima prava na nacionalnoj i međunarodnoj razini
 • Europska komisija: EUR-OP: CELEX (Comunitatis Europeae Lex) - pravo EU
 • Europska komisija: EUR-OP: EUR-Lex - Portal za pristup pravu EU
  • Sudska praksa
 • Europska komisija: Opća uprava za Pravosuđe i unutarnje poslove:
 • Intellectio Iuris (www.pravnadatoteka.hr) - baza pravnih podataka: sadrži domaću i stranu sudsku praksu, među ostalim i presude Europskoga suda sa sažecima odluka na hrvatskom jeziku.

Autor teksta: Ivona Ondelj
Dodatne izvore informacija prikupila: Dragana Markanović
Datum posljednje izmjene: 14. ožujka 2011.