naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Europska komisija
Europski parlament
Vijeće EU
Europsko vijeće
Sud Europske unije
Europski revizorski sud
Europski ombudsman
Europska središnja banka
Europska investicijska banka
Europski gospodarski i socijalni odbor
Odbor regija
Ured za publikacije Europske unije
Europski ured za odabir osoblja
Europska škola za javnu upravu
Europski nadzornik zaštite podataka
Naslovnica > Institucije EU > Europska komisija
Europska komisija

Europska komisija (European Commission) predstavlja instituciju koje sudjeluju u političkom procesu donošenja odluka na europskoj razini. Komisija je "najeuropskija" institucija EU, jer najbolje odražava naddržavni karakter te integracije. Njeni članovi, iako državljani članica EU, ne predstavljaju u tom tijelu države, već promiču interese EU. Zajamčena im je potpuna neovisnost, te su zabranjeni pritisci nacionalnih vlada, ali i drugih institucija EU na rad članova Komisije. Najveći dio Komisije smješten je u Bruxellesu.

Sastav i ustrojstvo

Prema Ugovoru iz Nice, Komisija se sastojala od po jednog predstavnika iz svake države članice. Tako su do 1. siječnja 2005. godine velike države članice (Francuska, Italija, Njemačka, Španjolska i Ujedinjeno Kraljevstvo) imale pravo na po dva predstavnika u Komisiji. S istočnim proširenjem EU, koje je nastupilo 1. svibnja 2004., morao se ograničiti broj predstavnika na po jednog iz svake države kako Komisija ne bi postala prevelika, a to bi onemogućilo njezin rad. Komisija, naime, funkcionira kao kolegij, odnosno odluke ne donose pojedini povjerenici, nego cijela Komisija glasovanjem.
Ugovor iz Nice predviđao je da će se u trenutku kad Unija bude imala 27 država članica uvesti rotacija (čija će se načela odrediti naknadno), prema kojoj će Komisija imati manje članova nego država, ali će se u određenom roku osigurati da sve države budu ravnopravno zastupljene. Takvo je rješenje bilo je prihvaćeno i nacrtom Ustavnoga ugovora, u smislu stvaranja Komisije od 15 članova, od kojih je jedan predsjednik, a trinaest članova rotiraju se između država članica, dok petnaestoga čini novouvedena funkcija - ministar vanjskih poslova, koji ima mjesto potpredsjednika Komisije (nacrtom Ustavnog ugovora bilo je predviđeno kako bi države koje u određenoj rotaciji nemaju predstavnika u kolegiju Komisije, imale u tom tijelu predstavnike bez prava glasa). Izmjenama uvedenim Lisabonskim ugovorom u cijelosti je napušten sustav jednog člana Komisije po državi članici, te je određeno kako se Komisija treba sastojati od broja članova (uključujući Predsjednika i Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politike) koji odgovara broju od dvije trećine država članica, osim u slučaju da Europsko vijeće ne odluči promijeniti taj broj. U ovom slučaju odluka Europskog vijeća trebala bi biti jednoglasna. Danas Komisija ima 27 povjerenika, a kao početni datum za primjenu novog sustava rotacije Lisabonski ugovor odredio je 1. studenog 2014. godine. Predsjednik Komisije ovlašten je davati smjernice za rad Komisije, za uređenje njene unutarnje organizacijske strukture.

Ovlasti Komisije

Komisija je tijelo EU koje zastupa i promiče opće interese EU. Takvu svoju ulogu Komisija ostvaruje kroz nekoliko ovlasti.
Komisija prvenstveno osmišljava i provodi politike EU te pokreće zakonodavni postupak, upućivanjem prijedloga akta Vijeću i Parlamentu, odnosno provodi zakonodavstvo EU (zajedno sa Sudom Europske unije), te zastupa EU na međunarodnoj razini.
Izmjenama uvedenim Lisabonskim ugovorom Komisija zadržava pravo svoje zakonodavne inicijative, iako u području zajedničke vanjske i sigurnosne politike Komisija ima pravo samo podržati prijedlog koji Vijeću uputi Visoki predstavnik Unije, čime Komisija gubi pravo samostalnog podnošenja prijedloga u ovom području. Osim toga, 1 milijun građana koji jesu državljani značajnog broja država članica EU mogu zahtjevati od Komisije da podnese prijedlog o pitanjima za koja građani smatraju kako je potreban pravni akt Unije kojim bi se osigurala implementacija Osnivačkih ugovora.
Komisija je i glavni izvršni organ EU, iako se izvršenje politika EU uglavnom prepušta organima država članica. Važnu izvršnu ulogu Komisija ima u provedbi politike konkurencije, u kojem je kontekstu ovlaštena donositi odluke koje su izravno upućene pravnim subjektima u državama članicama (te kojima je čak ovlaštena nametati i kazne). U određenim je slučajevima ovlaštena donositi i normativne akte. Takva ovlast rijetko proizlazi izravno iz Osnivačkim ugovorima. Češće je utemeljeno na prijenosu zakonodavne ovlasti od strane Vijeća EU ili Vijeća i Parlamenta. Kada odlučuje na temelju delegiranih ovlasti, Komisija surađuje s odborima sastavljenim od predstavnika država članica u postupku koji se naziva komitologija.
Sljedeća je važna uloga Komisije ona "čuvarice Ugovora", tj. pravnoga poretka uspostavljenoga Ugovorima. Ona, naime, nadgleda provode li države članice obveze koje proizlaze iz normi donesenih na europskoj razini, a u krajnjem je slučaju ovlaštena protiv države koja takve obveze krši pokrenuti postupak pred Sudom Europske unije (tzv. postupak protiv kršenja u kom se ponajprije šalje pismo na službenoj razini vladi predmetne države članice, u kom se obrazlaže zašto Komisija smatra da je prekršen propis EU, te u slučaju nepostizanja zadovoljavajuće reakcije i odgovora države članice, Komisija upućuje predmet Sudu Europske unije).
Prema ostatku svijeta, Komisija predstavlja EU. U brojnim državama postoje delegacije EU koje su dio Komisije. Komisija je također u kontekstu Europske unije ovlaštena voditi pregovore o sklapanju međunarodnih sporazuma na temelju mandata koji joj u svakom pojedinom slučaju dodjeljuje Vijeće EU.

Dodatni izvori informacija:

 • Europska komisija:
  • početna stranica
  • Predsjednik Komisije
  • Članovi Komisije
  • Plan rada Komisije
  • Godišnja strategija  (Annual Policy Strategy for 2009, COM(2009) 73 final, 18.2.2009.)
  • Sastanci Europske komisije
  • Pravila postupka Komisije (Rules of Procedure of the Commission, OJ L 55, 24.2.2010.)
    
  • Opće uprave i službe: Životopisi ravnatelja opći službi
    
  • Opće uprave i službe Komisije u području zajedničkih politika:
   • Opća uprava za ekonomska i financijska pitanja
   • Opća uprava za energiju
   • Opća uprava za informacijsko društvo
   • Opća uprava za istraživanje
   • Opća uprava za obrazovanje i kulturu
   • Opća uprava za poduzetništvo
   • Opća uprava za poljoprivredu
   • Opća uprava za porezna pitanja i carinsku uniju
   • Opća uprava za pravosuđe i unutarnje poslove
   • Opća uprava za regionalnu politiku
   • Opća uprava za ribarstvo
   • Opća uprava za tržišno natjecanje
   • Opća uprava za unutarnje tržište
   • Opća uprava za zapošljavanje i socijalna pitanja
   • Opća uprava za okoliš
   • Opća uprava za transport
   • Opća uprava za zaštitu zdravlja i potrošača
     
  • Opće uprave i službe Komisije u području vanjskih odnosa Unije:
   • EuropeAid - Ured za suradnju
   • ECHO - Ured za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu
   • Opća uprava za proširenje
   • Opća uprava za razvoj
   • Opća uprava za vanjske odnose
   • Opća uprava za trgovinu
     
  • Opće službe Komisije:
   • EUROSTAT - Statistički ured Zajednice
   • Opća uprava za komunikaciju
   • Povijesni arhiv
   • Opća uprava Zajednički istraživački centar (JRC)
   • Glavno tajništvo Komisije
   • OLAF - Ured za borbu protiv prijevara
   • Ured za službene publikacije
     
  • Unutarnje službe Komisije:
   • Opća uprava za informatiku
   • Opća uprava za ljudske resurse
   • Opća uprava za prevođenje pisanih tekstova
   • Opća uprava za proračun
   • Opća uprava za usmeno prevođenje
   • Pravna služba Komisije
   • Služba za unutarnju reviziju
     
 • Europski parlament: Fact Sheets (izdanje 2004.): O Europskoj komisiji (poglavlje 1. 3. 8.)
 • Europska komisija: Osnovne činjenice

Dokumenti i publikacije Europske komisije:

 • EUROPA: Dokumenti Europske komisije
 • Europska komisija: Glavno tajništvo:
  • Godišnji izvještaj o aktivnostima EU
  • Bilten Europske unije (mjesečni pregled aktivnosti Komisije i drugih institucija EU)
  • Vodič za pristup dokumentima Komisije
  • Registar internih dokumenata
  • Zelene knjige
  • Bijele knjige
 • Europska komisija: EUR-OP: EUR-Lex:
  • Zakonodavstvo u pripremi
  • Zakonodavstvo
 • Europska komisija:
  • Knjižnice Europske komisije
  • Povijesni arhiv; ARCHISplus
  • Javne konzultacije 
  • Blogovi

 

Autor: Ivona Ondelj
Dodatni izvori informacija: Dragana Markanović
Datum posljednje izmjene: 11. ožujka 2011.